ประวัติความเป็นมาขององค์กร

การเดินทางโดยเครื่องบินสามารถทำได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายลดลงมาก หากเทียบกับสมัยสิบปีที่แล้ว เนื่องจากการแข่งขันด้านการตลาดของสายการบินหลากหลายเชื้อชาติที่เปิดให้บริการมากขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการให้ถูกอกถูกใจลูกค้า ถือเป็นข้อดีของผู้บริโภคอย่างเราที่มีทางเลือกสำหรับการเดินทางมากขึ้นเช่นกัน

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค แต่ละวันมีเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศขึ้นลงกันอย่างหนาแน่น คอยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว แน่นอนว่าในเมืองใหญ่และจังหวัดดังๆ ที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคย่อมมีเที่ยวบินตรงให้บริการแก่ผู้โดยสารมากมายหลายสายการบิน แต่ยังมีเสียงเรียกร้องจากจังหวัดเล็กๆ ของประเทศไทยที่ต้องการสายการบินเพื่อเพิ่มช่องทางในการเดินทางให้มากขึ้น

กลุ่มนักบินที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความรักในอาชีพด้านการบินจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสายการบินน้องใหม่ เป็นสายการบินเล็กๆ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในชื่อ Wisdom Operated by RPS SYSTEM Co.,LTD โดยมี คุณพิชาญ กว้างชูชัย ดำรงตำแหน่ง CEO และ Safety Director ไปพร้อม ๆ กัน

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นสายการบินสัญชาติไทยที่ชนะใจลูกค้าด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพและมาตราฐานที่ดีเลิศ

พันธกิจขององค์กร

- ขยายการเชื่อมต่อทางอากาศที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางให้มากขึ้น โดยการให้บริการบินสู่เมืองเล็ก ๆที่เป็นท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

- ให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการเชื่อมต่อทางอากาศที่สำคัญ

- อุทิศตนเพื่อคุณภาพสูงสุดของการบริการลูกค้าด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความเป็นกันเอง

- มีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชนหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

วัฒนธรรมองค์กร

บริษัท สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่เรียกว่า “WISDOM”

Willing to share & working Team: เต็มใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่สังคม และทำงานร่วมกันเป็นทีม

Integrity: ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม

Safety awareness & service mind: ตระหนักในความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจด้วยจิตใจในการให้บริการที่ดี

Development for excellence: พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

Opportunity: มองทุกอย่างให้เป็นโอกาส

Mastery: เรียนรู้และสั่งสมความเชียวชาญในอาชีพ

Organization Chart