ข้อมูลการเช็คอิน

เที่ยวบินภายในประเทศของ Wisdom

ผู้โดยสารสามารถฝากโหลดสัมภาระ/ตรวจสอบเอกสารการเดินทางเคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

และเคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง ประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาที ก่อนเวลาเดินทาง