สัมภาระเช็คอิน

โหลดสัมภาระเช็คอิน

สายการบินขอจำกัด น้ำหนักสัมภาระสุทธิต่อสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกินชิ้นละ 20 กิโลกรัมและ ขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 86 ซ.ม. x 58 ซ.ม. x 36 ซ.ม

สัมภาระ ฟรี 15 กิโลกรัม ขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 86 ซ.ม. x 58 ซ.ม. x 36 ซ.ม อัตราค่าสัมภาระลงทะเบียนส่วนเกิน ต่อ กิโลกรัม 400 บาท

*สัมภาระ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วและน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ อาจจะถูกเรียกเก็บในอัตราต่อกิโลกรัมในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์

สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน/ไม้เท้าค้ำยัน ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม

อุปกรณ์กีฬาสายการบินอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์กีฬาโหลดใต้ท้องเครื่องได้ หากอุปกรณ์กีฬาของท่านมีน้ำหนักเกินจากที่กำหนดท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียนโดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมใน เอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน วัตถุในดุลยพินิจของ สายการบินเช่นปืนพกซึ่งสามารถลงทะเบียนสำหรับแต่ละคน จะไม่ได้รับอนุญาตในการพกพาไปที่ห้องโดยสาร อย่างไรก็ตามผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบก่อนเมื่อ ทำการสำรองที่นั่งและเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินก่อน เวลากำหนดการเดินทาง หนึ่ง (1) ชั่วโมง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการอนุญาต ในการพกพาอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน(เที่ยวบินภายในประเทศ)

ค่าชดเชยสำหรับสัมภาระเช็คอิน

ในกรณีที่สัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารเสียหาย สายการบินจะชดเชยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 500 บาทหรือเทียบเท่า

ในกรณีสัมภาระสูญหาย สายการบินจะชดเชยเฉพาะค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น แต่ไม่เกิน 400 บาทต่อกิโลกรัมและในกรณีอื่น ๆ ไม่เกิน 2,000 บาท

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ กระเป๋าถือ ขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น โดยสัมภาระดังกล่าวต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม.x 30 ซมx 10 ซม. โดยกระเป๋าดังกล่าวต้องมีขนาดที่สามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้

หากสายการบินฯ พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องสายการบินฯสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเครื่องร่วมกับสัมภาระเช็คอิน ทั้งนี้ หากสัมภาระมีขนาด และน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินฯได้กำหนดไว้ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดและน้ำหนัก เกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 1,000 บาทต่อ 1ชิ้น โดยสัมภาระดังกล่าวจะต้องสามารถวางที่จัดเก็บใต้ที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารได้ อนึ่ง สิ่งของที่สายการบินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง หากมีกฎหมายยอมรับ ผู้โดยสารนั้นสามารถนำวัตถุเหลวขึ้นเครื่องได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนี้:

ของเหลวบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.

ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องใส่รวมกันในถุงใสซิปล็อค คือถุงที่เปิดแล้วปิดผนึกได้อีก อนุญาตให้นำขึ้นคนละ 1 ถุงผู้โดยสารต้องแสดง ถุงใส่ของเหลวดังกล่าว ณ จุดตรวจซึ่งเจ้าหน้าที่มีสิทธิทิ้ง บรรจุภัณฑ์ใดๆที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่เป็นลักษณะปากกาที่มีเข็มถือว่าเข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามในการนำขึ้นเครื่องบินยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ซึ่งต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ระบุถึงความจำเป็นต้องพกติดตัวในการเดินทางโดยสารบนเครื่องบินมิฉะนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องย้ายไปเก็บไว้ในส่วนของสัมภาระที่เช็คอิน

วัตถุอันตราย

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน สายการบินวิสดอม ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้

1.วัตถุระเบิด     2.ก๊าซ     3.ของเหลวไวไฟ     4.ของแข็งไวไฟ     5.สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์     6.สารพิษและสารติดเชื้อ     7.วัตถุกัมมันตรังสี     8.สารกัดกร่อน     9.วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม