ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อที่ 1 คำนิยาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ มีความหมายดังต่อไปนี้

 • คำว่า “ลูกค้า”, "ผู้โดยสาร", "ท่าน", "ของท่าน" และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงผู้ใช้บริการ ยกเว้นพนักงานบนเครื่องที่ถูกขนส่งด้วยเครื่องบินภายใต้ความยินยอมของสายการบิน วิสดอม
 • “พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบิน” หมายถึง สายการบิน วิสดอม (Wisdom operated by RPS SYSTEM CO.,LTD.)
 • “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง โดยให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
 • “ทะเบียนสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
 • “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินเพื่อการแสดงว่า สัมภาระนั้นเป็นสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 • “สัมภาระ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบินวิสดอม และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระ ให้ ซึ่งรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
 • “เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียด การเดินทาง หรือ อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน นี้ และประกาศของสายการบิน ณ สถานที่ต่างๆ
 • “เวลาต่อเครื่อง” หมายถึงเวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไปจนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยว ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) นาทีและห่างกันไม่เกินสิบสอง (12) ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องนี้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 • “ความเสียหาย” รวมถึง ความตาย, ความบาดเจ็บของของผู้โดยสาร, ความล่าช้า, ความสูญหาย, ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอันเกิด ขึ้นจากการกระทำของสายการบิน
 • “บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • “เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร, ข้อมูลเที่ยวบิน , เงื่อนไขของสัญญาและประกาศ ที่สำหรับยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ไม่ใช่ใช้เป็นบัตรโดยสาร สำหรับการเดินทาง
 • "เส้นทางการบิน" หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานขอเมืองต้นทางสู่  ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง "ที่นั่ง" หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 • “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆที่สายการบินประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือทางกระดาษ
 • “บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งรวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
 • “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 • “สัมภาระที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ” หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบิน ด้วย
 • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.wisdomairways.com ที่สายการบินได้จัดทำ ขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน 

ข้อที่ 2 การบังคับใช้

1. ทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศรวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดินที่กระทำ การโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน และเพื่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทางทางอากาศ

2. หากเงื่อนไขและข้อบังคับเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่สายการบินได้ระบุไว้ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้

3. ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การตีความและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ข้อที่ 3 ช่องทางการสำรองที่นั่ง

1. การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ : การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

2. การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร : การสำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิดทำการ วิธีการชำระเงินท่านสามารถเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด

3. การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ : การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไปที่มีความต้องการเดินทางไปพร้อมกันในเที่ยวบิน ต้องทำการจองผ่านศูนย์บริการลูกค้าทาง โทรศัพท์ 053-904-880 ในวันทำการ การสำรองสำหรับหมู่คณะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยโอนเงินผ่านธนาคาร และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสำรองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

ข้อที่ 4 บัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

1. เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารสายการบิน โดยเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

2. การโอนสิทธิในการขนส่งให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

3. เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง จะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่ชื่อปรากฏในเอกสารรายละเอียดยืนยันการเดินทางของเที่ยวบิน นั้นๆเท่านั้น

4. สายการบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยัน รายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารเท่านั้น โดยท่านต้องแสดงเอกสารประจำตัวของท่าน รายละเอียดชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทาง ต้องตรงตามเอกสารในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ) เพื่อลงทะเบียนยืนยันในการเดินทาง

ข้อที่ 5 อัตราค่าโดยสาร

1. อัตราค่าโดยสาร ครอบคลุมเฉพาะการบริการรับส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง โดยรวมบริการรับ-ส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบิน และระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารอื่นๆ สายการบินให้บริการแบบจุดต่อจุดเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินอื่น

2. ฟรีค่าโดยสารสำหรับทารก อายุตั้งแต่แปด (8) วันถึงสอง (2) ปี หรือยี่สิบสี่ (24) เดือน นับถึงวันเดินทาง โดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่งคน ต่อเด็กทารกหนึ่งคนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน

3. ภาษีและค่าประกันภัย ที่ถูกเรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องจากการใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้ว่าท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว และท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง เราจะชำระเงินภาษีสนามบินคืนเท่านั้น ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกเก็บเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สายการบินกำหนด

4. อัตราแลกเปลี่ยน ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร

5. อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ รวมไปถึงตารางการบินและเส้นทางการบินที่ระบุไว้ให้ถือว่าถูกต้องตามที่ประกาศไว้ ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือ ค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบิน ไม่ว่าจะในรูปแบบของสื่อใดๆ อัตราค่าโดยสารที่ระบุ อาจไม่ได้รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อที่ 6 การยืนยันการสำรองที่นั่ง

1. การยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน จะได้รับการยืนยันหลังจากท่านได้ชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน และหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่ง หรือ เอกสารรายละเอียดการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ซึ่งการยกเลิกหรือขอคืนเงินสามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2. สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ภายในก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด สายการบินไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสายการบิน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสาร สำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนค่าโดยสารส่วนต่างนั้น
 • หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสาร สำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้เรียบร้อยก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินจะ ออกหมายเลขการ สำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือ เอกสารยืนยันการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้
 • มี ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท ต่อ 1 เที่ยวบิน

3. สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร หลังจากได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ยกเว้นตัวอักษรในชื่อผิดหรือตกหล่นไม่เกิน 3 ตัวอักษร สามารถเรียกร้องต่อทางสายการบินเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากตัวอักษรในชื่อผิดหรือตกหล่น เกิน 3 ตัวอักษร การเปลี่ยนแปลงจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อครั้ง

4. ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อได้ยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง และ/หรือ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางได้

5. ท่านรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินนั้น ทางสายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีการการเข้าเมือง ทำบัญชี เรียกเก็บเงิน และเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิต หรือบัตรชำระเงินอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และการจัดการด้านกฎหมาย การทดสอบระบบ การพัฒนาต่างๆ และเป็นข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โดยท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ข้อมูลของท่านส่งต่อไปยังสำนักงานสายการบิน บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการบิน หรือตัวแทนของรัฐ เป็นต้น

6. ที่นั่งสายการบินจะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้โดยสาร เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กฎข้อบังคับการบิน หรือ สุขภาพของผู้โดยสาร สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่ นั่งผู้โดยสารโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องหรือขณะที่ได้ออกเดินทางแล้วก็ ตาม และทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่ นั่งไปยังที่นั่งนอกจากที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร

ข้อที่ 7 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สิ่งจำเป็นและข้อมูลอื่นๆสำหรับการเดินทาง

1. เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง หนึ่งชั่วโมงครึ่ง (1.30 ชั่วโมง) และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา กำหนดการเดินทาง สามสิบ (30) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อน ไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ เดินทาง

 • หาก ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายใน สามสิบ (30) นาทีก่อนกำหนดการเดินทาง
 • หาก ท่านไม่สามารถแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงาน ภาคพื้นของสายการบินได้
 • หาก ท่านไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงเอกสารการเดินทางที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเอกสารในการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศนั้น (วีซ่า)
 • หาก ท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ต้องชำระ แก่สายการบิน
 • หาก ท่านได้กระทำประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อความวุ่นวาย หรือดูหมิ่น พนักงานของสายการบินไม่ว่าโด ยวาจาหรือการกระทำใดๆ
 • หาก รัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยัน การเดินทาง
 • สายการบินเห็นควรว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทาง อันเนื่องมาจากอาการเมาสุราหรือลักษณะที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ ชัด
 • สาย การบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการ แพทย์ หรือเงื่อนไขของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้โดยสารอื่นๆ

2. การขึ้นเครื่อง ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยยี่สิบ (20) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดสิบ (10) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะ เวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง ของท่าน

3. การไม่ปรากฏตัว ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินเวลาทีได้ระบุไว้ หากท่านไม่มาลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง ได้ตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามเวลาออกเดินทาง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน และท่านสามารถขอรับเงินคืนได้แค่ภาษีสนามบินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น

4. เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

 • เส้นทางบินภายในประเทศ ผู้บรรลุนิติภาวะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงประกอบการเดินทางภายใน ประเทศทุกเส้นทาง เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

5. การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย ท่านอาจจะเข้ารับการตรวจสอบความ ปลอดภัยใด ๆ หรือสุขภาพโดยรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือเจ้าหน้าที่ของเรา

ข้อที่ 8 การยกเลิกบัตรโดยสาร และการคืนเงิน

1. ผู้โดยสารจะได้รับคืนค่าภาษีสนามบิน (TS) เท่านั้น

2. ผู้โดยสารสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดินทางที่ระบุในบัตรโดยสาร

3. ค่าประกันภัยการเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืน

4. กรณีผู้โดยสารแจ้งขอคืนเงินเต็มจำนวน เนื่องจากสำรองที่นั่งมาซ้ำกัน รายละเอียดการจองนั้นต้องเหมือนกันทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินการเดินทาง , วันและเวลาการเดินทาง หรือชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทาง ถ้าไม่เช่นนั้น ทางสายการบินจะดำเนินการคืนเงินตามกฎและเงื่อนไข

เงื่อนไขการคืนเงิน :

 • กรณีมีการยืนยันโดยธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตว่าเป็นรายการทุจริต
 • ถ้าบัตรโดยสารยังไม่ได้ใช้เดินทางในทุกเที่ยวบินตามรายการบัตรโดยสาร สายการบินจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวนเข้าบัตรเครดิตที่ใช้ชำระมา
 • ถ้าบัตรโดยสารถูกใช้ไปเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง สายการบินจะดำเนินการในเที่ยวบินที่ยังไม่ถูกใช้งาน สายการบินจะดำเนินการคืนเงินในเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางเข้าบัตรเครดิตที่ใช้ชำระมา

5. กรณีมีการทำการจองเข้ามาซ้ำกัน โดยที่รายละเอียดการเดินทางและชื่อผู้โดยสารต้องเหมือนกันทุกกรณี สายการบินจะดำเนินการคิดเงินให้เต็มจำนวน

6. สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตรโดยสารที่หมดอายุเกิน 90 วัน

7. บริการเสริมพิเศษจากทางสายการบินไม่สามารถขอคืนเงินได้

ข้อที่ 9 สิทธิในการปฏิเสธการบิน หรือ การเดินทาง

1. ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือในดุลยพินิจ สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาเห็นว่า

 • การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านความปลอดภัย
 • เป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและกายของท่าน หรือสภาพของสัมภาระของท่านมี ลักษณะ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่น หรือลูกเรือ หรือมีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของ บุคคลอื่น
 • ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และ อาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก
 • ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้
 • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
 • ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดที่ต้องชำระ
 • การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน
 • การสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลง
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางการสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการ ปลอมแปลงหรือฉ้อฉล
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคล อื่นที่ไม่ใช่สายการ บินหรือตัว แทนที่ได้รับอนุญาต สายการบินสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
 • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ ตัวเองได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็น ผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว

2. ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA)

 • เด็กอายุระหว่าง 12 -16 ปี:เดินทางโดยลำพังได้ในกรณีที่มีผู้ปกครองลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบ และจะไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบสอง (12) ปี เดินทางเพียงลำพัง เว้นแต่มีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางด้วย

3. ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์ จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เมื่อผู้โดยสารยืนยันเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้ โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือ พิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบิน อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดเพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า 
สายการบินอาจจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษเดินทางไปโดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วยเพื่อความปลอดภัยหรือผู้โดยสารที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพบนเครื่องบินหรือไม่สามารถที่จะเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้  สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้ามีความเสี่ยงที่ผิดปกติใด ๆ หรืออันตรายต่อผู้โดยสารหรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งใน แถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือความปลอดภัย สายการบิน จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้อง ความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสมและขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายหรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร 
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอยู่บนเปลในเที่ยวบินใด ๆ 

 • สายการบินจะไม่ปฏิเสธที่จะดำเนินขนส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือผู้โดยสาร ที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ยกเว้นในกรณีดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สายการบินจะยอมรับรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น ต้องสำรองบริการล่วงหน้าเมื่อสำรองตั๋วก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากไม่แจ้งเรา ท่านอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษหรือเก้าอี้รถเข็นเมื่อเดินทางถึงสนามบิน และท่านจะถูกปฏิเสธการเดินทาง ยกเว้นหากกฎหมายกำหนด

5. กรณีผู้โดยสารหูหนวก ตาบอดและเป็นใบ้

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือการสูญเสียการมองเห็น ( BLND )

 • ทางสายการบินขอกำจัดไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อ 1 เที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
 • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางกับเด็กทารก
 • ควรให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก่อนและออกจากเครื่องบินหลังสุด

สำหรับผู้โดยสารที่หูหนวกหรือบกพร่องทางการได้ยิน

 • ผู้โดยสารที่เดินทางจำเป็นต้องมีผู้ติดตามมาด้วย ผู้ที่ติดตามมาด้วยจะต้องรับผิดชอบที่จะอธิบายคำแนะนำให้กับผู้โดยสารในระหว่างการบินและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ทางสายการบินจำกัด 2 ท่าน ต่อ 1เที่ยวบิน
 • ควรให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก่อนและออกจากเครื่องบินหลังสุด

ผู้โดยสารจำกัดความสามารถในการพูด (ใบ้)

 • สามารถเดินทางได้

6. สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน และต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

 • การตั้งครรภ์ถึง 27 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยให้ผู้โดยสารลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน
 • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินสิบห้า (15) วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี และผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
 • อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ

ข้อที่ 10 สัมภาระ

1. สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

 • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการ ขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย
 • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ
 • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • วัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่ เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
 • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
 • สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 • ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
 • อาหาร ทะเลสด หรือแช่แข็ง สายการบินไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระทุกกรณี ยกเว้นการปรุงสุกที่บรรจุอยู่ในหีบห่อที่เรียบร้อย มีความมิดชิด และเหมาะสม ไม่มีกลิ่นของอาหาร
 • อาวุธปืนและดินปืน
 • ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
 • วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการ บินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. ทรัพย์สินมีค่า และแตกหักง่าย ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจ เกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็น สัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยผู้โดย สารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดง ความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน

3. ความถูกต้องและเหมาะสมด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ครอบครองหรือสัมภาระ ของท่านบรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ท่านหรือสัมภาระของท่านร่วมไปใน การเดินทางได้โดยสายการบินจะไม่ชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพัน อื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ท่านหรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสีย หาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่ว่าความ เสียหายนั้นจะเกิดจาก ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

4. สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ เดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินซึ่งสายการบินจะ ออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐาน แสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขน ส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบิน อื่นเพื่อ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัด ไปสายการบินจะ นำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่ เหมาะสม เมื่อสัมภาระนั้นถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร  สายการบินขอจำกัด น้ำหนักสัมภาระสุทธิต่อสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกินชิ้นละ 20 กิโลกรัมและ ขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 86 ซ.ม. x 58 ซ.ม. x 36 ซ.ม

5. ค่า ธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ  สัมภาระ ฟรี 15 กิโลกรัม ขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 86 ซ.ม. x 58 ซ.ม. x 36 ซ.ม อัตราค่าสัมภาระลงทะเบียนส่วนเกิน ต่อ กิโลกรัม 400 บาท สัมภาระ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วและน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดและ เงื่อนไขการบินนี้อาจจะถูกเรียกเก็บในอัตราต่อกิโลกรัมในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์
สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน/ไม้เท้าค้ำยัน ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม  อุปกรณ์กีฬาสายการบินอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์กีฬาโหลดใต้ท้องเครื่องได้ หากอุปกรณ์กีฬาของท่านมีน้ำหนักเกินจากที่กำหนดท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียนโดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมใน เอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน วัตถุในดุลยพินิจของ สายการบินเช่นปืนพกซึ่งสามารถลงทะเบียนสำหรับแต่ละคน จะไม่ได้รับอนุญาตในการพกพาไปที่ห้องโดยสาร อย่างไรก็ตามผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบก่อนเมื่อ ทำการสำรองที่นั่งและเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินก่อน เวลากำหนดการเดินทาง หนึ่ง (1) ชั่วโมง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการอนุญาต ในการพกพาอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน(เที่ยวบินภายในประเทศ)

6. สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ กระเป๋าถือ ขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น โดยสัมภาระดังกล่าวต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม.x 30 ซมx 10 ซม.โดยกระเป๋าดังกล่าวต้องมีขนาดที่สามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้ หากสายการบินฯ พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเครื่องร่วมกับสัมภาระเช็คอิน ทั้งนี้ หากสัมภาระมีขนาด และน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินฯได้กำหนดไว้ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดและน้ำหนัก เกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 800 บาทต่อ 1ชิ้น อนึ่ง สิ่งของที่สายการบินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง หากมีกฎหมายยอมรับ ผู้โดยสารนั้นสามารถนำวัตถุเหลวขึ้นเครื่องได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนี้:

 • ของเหลวบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
 • ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องใส่รวมกันในถุงใสซิปล็อค คือถุงที่เปิดแล้วปิดผนึกได้อีก อนุญาตให้นำขึ้นคนละ 1 ถุง
 • โดยสารต้องแสดง ถุงใส่ของเหลวดังกล่าว ณ จุดตรวจซึ่งเจ้าหน้าที่มีสิทธิทิ้ง บรรจุภัณฑ์ใดๆที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

ผลไม้ : ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่องโปรดทราบว่า ทุเรียน ขนุนและผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามบน เครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องและสัมภาระที่ลงทะเบียน  
เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่เป็นลักษณะปากกาที่มีเข็มถือว่าเข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามในการนำขึ้นเครื่องบินยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ซึ่งต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ระบุถึงความจำเป็นต้องพกติดตัวในการเดินทางโดยสารบนเครื่องบินมิฉะนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องย้ายไปเก็บไว้ในส่วนของสัมภาระที่เช็คอิน

**หากสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องมีขนาดใหญ่เกินกว่า 40 ซม. x 30 ซม. x 10 ซม.ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง จะต้องนำกระเป๋าดังกล่าวโหลดใต้ท้องเครื่องและจะมีค่าธรรมเนียม 800 บาทต่อกระเป๋า

7. การจัดส่งและจัดเก็บสัมภาระ ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วย ตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรม เนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่ กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหาย ใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลง ทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระ คืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินจะอนุญาต ให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบิน แล้วเท่านั้น และสายการบินสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลง ยอมรับว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นกับสายการบินอันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระ ดังกล่าวได้ ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน ระหว่างสายการบิน

8. แบตเตอรี่สำรอง สายการบินอนุญาตให้พกแบตเตอรี่สำรองโดยนำใส่สัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น โดยขนาดและจำนวนชิ้นดังนี้
ขนาด 20,000 mAh หรือน้อยกว่า :นำขึ้นบนเครื่องได้โดยไม่จำกัดจำนวน
ขนาด 20,000-32,000 mAh : นำขึ้นบนเครื่องได้ โดยจำกัดท่านละ 2 ก้อน
มากกว่า 32,000 mAh :สายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

9. อาวุธ ปืน ซึ่งถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับการบินของ สายการบิน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 กระบอกโดยจำกัด 2 กระบอกต่อ 1 เที่ยวบิน แต่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสารไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของสายการบิน พร้อมแสดงเอกสารอนุญาตพกพาอาวุธปืนแก่เจ้าหน้าที่ของสายการบิน และสายการบินขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โดยสารที่มา ทำการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ตามลำดับ

10. หากผู้โดยสารหยิบสัมภาระผิด หากผู้โดยสารหยิบสัมภาระผิด ณ จุดรับสัมภาระนั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องรีบนำกลับมาคืนโดยค่าใช้จ่ายของท่านเอง ให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือผู้จัดการท่าอากาศยานแห่งนั้น ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าขนส่งเมื่อทางสายการบินฯทำการส่งสัมภาระคืนเจ้าของ

ค่าชดเชยสำหรับสัมภาระเช็คอิน

 • ในกรณีที่สัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารเสียหาย สายการบินจะชดเชยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 500 บาทหรือเทียบเท่า
 • ในกรณีสัมภาระสูญหาย หากสายการบินไม่สามารถคืนสัมภาระที่เช็คอินกับสายการบินได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง สายการบินจะชดเชยเฉพาะค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น แต่ไม่เกิน 400 บาทต่อกิโลกรัมและในกรณีอื่น ๆ ไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อที่ 11 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางบินและการยกเลิกเที่ยวบิน

1. ตารางเที่ยวบิน ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของคุณและสัมภาระ ไปยังจุดหมายปลายทาง เราพยายามที่จะให้ทุกเที่ยวบินเป็นไปตาม ตารางเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. การเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน หลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบินอาจมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือ ยกเลิกหรือทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออก ไปได้ โดยสายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นควรว่าเป็นสภาวะ ที่อยู่เหนือการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลทางด้านความ ปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ หากสายการบินได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสายการบินจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

 • ให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดตามตารางการบินที่มีที่นั่งว่างหรือท่านสามารถเลือกกำหนดการเดินทางใหม่ด้วยตัว ท่านเองภายในข้อกำหนดของสายการบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

3. เมื่อมีการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน สายการบินจะดำเนินการ และจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ดังนี้

กรณีเที่ยวบินล่าช้า

เที่ยวบินล่าช้า 2 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

 • จัดบริการอาหาร และ เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้โดยสาร ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น โทรศัพท์ เป็นต้น
 • เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อไป สายการบินจะดำเนินการคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจํานวน

เที่ยวบินล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

 • จัดบริการอาหาร และ เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้โดยสาร ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น โทรศัพท์ เป็นต้น
 • เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร ระหว่าง รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจํานวน หรือ เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน หรือ เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้ เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิม โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร และที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้

เที่ยวบินล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

 • จัดบริการอาหาร และ เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้โดยสาร ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น โทรศัพท์ เป็นต้น
 • เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร ระหว่าง รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจํานวน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้ เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิม โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร และที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้
 • ชำระค่าชดเชยเป็นเงินสด จำนวน 600 บาท เว้นแต่ พิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินล่าช้าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน

เที่ยวบินล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมง

 • ปฎิบัติกับผู้โดยสารเช่นเดียวกับมาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบิน

กรณียกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากเหตุบางประการของสายการบิน

เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร ระหว่าง รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้ เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิม โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร และที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้

 • กรณีที่ผู้โดยสารไม่ประสงค์ที่จะเดินทางแล้ว และรับคืนเงินเต็มจำนวน
 • กรณีที่ ผู้โดยสารเป็นตั๋ว ไปและกลับ ในวันเดินทางเดียวกัน ให้คืนเงินให้ผู้โดยสารทั้งไป และกลับ
 • กรณีที่ ผู้โดยสารเป็นตั๋วเดินทาง ไปและกลับ ในวันที่ต่างกัน ให้คืนเฉพาะค่าตั๋วที่ สายการบินยกเลิกในวันนั้นๆเท่านั้น

ให้การดูแลผู้โดยสาร จัดบริการอาหาร และ เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้โดยสาร ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น โทรศัพท์ เป็นต้น

จัดที่พักแรมให้ แก่ผู้โดยสาร ๑ คืน ตามความจําเป็นและเหมาะสม ในการจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินใหม่ที่มีกําหนดเวลา การออกเดินทางล่าช้ากว่ากําหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกว่า 1 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ชำระค่าชดเชยเป็นเงินสด จำนวน 1,200 บาท เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่า

 • ได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ ให้ผู้โดยสารทราบก่อนกําหนด วันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า ๓ วัน
 • ได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบก่อนกําหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง ๓ วัน ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะออกเดินทางก่อนหรือหลังกําหนดวันเวลาเดิม และไปถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารเร็ว หรือช้า กว่ากําหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน ๓ ชั่วโมง
 • การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน

ทางสายการบิน จะไม่รับผิดชอบหากผู้โดยสารมีการต่อเที่ยวบิน ไปกับสายการบินอื่นๆ

กรณียกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากาศ

เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร ระหว่าง รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจํานวน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของสายการบิน เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร และที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้

กรณีที่ผู้โดยสารไม่ประสงค์ที่จะเดินทางแล้ว และรับคืนเงินเต็มจำนวน

 • กรณีที่ ผู้โดยสารเป็นตั๋ว ไปและกลับ ในวันเดินทางเดียวกัน ให้คืนเงินให้ผู้โดยสารทั้งไป และกลับ
 • กรณีที่ ผู้โดยสารเป็นตั๋วเดินทาง ไปและกลับ ในวันที่ต่างกัน ให้คืนเฉพาะค่าตั๋วที่ สายการบินยกเลิกในวันนั้นๆเท่านั้น

ให้การดูแลผู้โดยสาร จัดบริการอาหาร และ เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้โดยสาร ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น โทรศัพท์ เป็นต้น

ทางสายการบิน จะไม่รับผิดชอบหากผู้โดยสารมีการต่อเที่ยวบิน ไปกับสายการบินอื่นๆ

ข้อที่ 12 ข้อบังคับพฤติกรรมบนเครื่องบินโดยสาร

1. หากสายการบินเห็นว่าความประพฤติของท่านอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น, ทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของพนักงานบนเครื่องบิน เช่น การสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงาน บนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวกในการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ เสียหาย หรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันและป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งหมายถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางไปกับสายการ บิน โดยทางสายการบินขออนุญาตนำท่านลงจากเครื่องบิน ณ สถานที่ใดก็ได้ และ นอกจากนี้ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจาก พฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสารอีกด้วย

2. เมื่อสายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว เห็นควรว่าสายการบินต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลง จากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสาย การบิน ไม่ว่าจะ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการ เปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

3. ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและ เครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสาร เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเท่านั้น

4. ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องไม่ ว่าบริเวณใดๆ และไม่อนุญาตให้ท่านผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มจาก ภายนอกขึ้นไปรับประทานบนเครื่อง

ข้อที่ 13 การจำกัดในความรับผิดชอบ

1. ตาม ข้อ 17 และ 18 ของอนุสัญญาวอร์ซอ ทางบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กับผู้โดยสาร หรือสัมภาระใด ๆ ในระหว่างการบิน แต่อย่างไรก็ตามทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลจากความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้โดยสารเอง หรือ คนคนที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์อนุญาตให้ผู้โดยสารป่วยเดินทาง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ: หมายถึงความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย, ความล่าช้าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระรวมไปถึงชิ้นส่วน ต่างๆ ของสัมภาระเช่น ล้อ, ปุ่มใต้กระเป๋า, สายรัดกระเป๋า, ด้ามจับ/ดึงกระเป๋าปรับระดับได้, ตะขอแขวนกระเป๋า, ปากกระเป๋า, ซิป, แผ่นกั้นช่องในกระเป๋า หรือสิ่งอื่นใดที่ติดมากับกระเป๋า นั้นมีข้อจำกัด ยกเว้นว่าจะมีแจ้งรายละเอียดมูลค่าของสัมภาระที่ มากกว่าไว้ล่วงหน้า และเสียค่าบริการเพิ่มเติมไว้แล้วเท่า นั้น ความรับผิดชอบสำหรับการเดินทางภายในประเทศและความรับผิดชอบ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายของ แต่ละประเทศนั้น

ข้อที่ 14 ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

1. หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ในกรณีใดๆ ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วงเป็นหลักฐานว่าสัมภาระได้ถูก นำส่งในสภาพดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหาย ของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องรีบแจ้งทางสายการบินทันทีที่พบเห็น ความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า หนึ่ง (1) วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือ ดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียนท่านต้องแจ้งให้ สายการบินทราบภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน ซึ่งคำเรียกร้องจะต้องทำหนังสือและส่งไปรษณีย์ เพื่อนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

2. สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไป ตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

ข้อที่ 15 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสละสิทธิ์

1. ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

ข้อที่ 16 วัตถุอันตราย

ข้อกำหนดสำหรับสินค้าอันตราย