คำถามที่พบบ่อย

Q: วิธีการชำระตั๋วโดยสารสามารถชำระได้ด้วยวิธีใดบ้าง ?

A: สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.wisdomairway.com โดยจะต้องทำการอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต* เท่านั้น ผ่านทางเคาน์เตอร์ขายตั๋วของสายการบินวิสดอม ทุกสาขา สามารถชำระได้ด้วยเงินสด บัตรเครดิต*

Q: การเปลี่ยนแปลงการเดินทางสามารถทำได้หรือไม่

A: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ผ่านทางเคาน์เตอร์ขายตั๋วของสายการบินวิสดอม ทุกสาขา โดยเปลี่ยนก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หมายเหตุ: ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและค่าส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ต่อที่นั่งต่อเที่ยวบิน)

Q: การยืนยันการเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A: ต้องยืนยันตัวตนของท่านโดยใช้เอกสารประกอบการเดินทางของท่าน (เช่นบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ฯลฯ) เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับท่าน.

Q: มีสัมภาระใดบ้างที่สามารถโหลดลงท้องเครื่องได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

A: สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นแบบมือหมุนสำหรับผู้พิการ อุปกรณ์ช่วยเดิน และไม้เท้าค้ำยัน

Q: มีข้อบังคับด้านความปลอดภัยใดบ้างสำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง

A: ตามหลักการปฏิบัติของสายการบินฯ อาวุธ เช่นปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ได้รับอนุญาตให้รวมไปกับกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น วัตถุดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบ มิฉะนั้นจะถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน

Q: ใครสามารถนั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

A: ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
1.มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพื่อช่วยลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได้
2.สามารถเข้าใจคำแนะนำฉุกเฉินเป็นภาษาเขียน/ภาษาพูด
3.ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์
4.ไม่เดินทางพร้อมทารก
ลูกเรือขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว