ข่าวสาร

แจ้งผู้โดยสาร เรื่องการจำกัดน้ำหนักสัมภาระต่อผู้โดยสาร เส้นทาง ปาย-เชียงใหม่ ดังนี้

23-January-2019

แจ้งผู้โดยสาร เรื่องการจำกัดน้ำหนักสัมภาระต่อผู้โดยสาร เส้นทาง ปาย-เชียงใหม่ ดังนี้

 

1. สายการบินอนุญาตให้น้ำหนักสัมภาระผู้โดยสารไม่เกิน15กิโลกรัมต่อ1ท่าน

2.สายการบินอนุญาตให้ถือสัมภาระขึ้นเครื่อง ขนาดจำกัด 40*30*10 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน7กิโลกรัมต่อ1ท่าน

3.สายการบินไม่รับสัมภาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 หากผู้โดยสารมีสัมภาระ หรือน้ำหนักเกินจำนวนที่สายการบินกำหนด สายการบินจะไม่อนุญาตให้นำสัมภาระดังกล่าวขึ้นเครื่องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กลับสู่หน้าหลักข่าวสาร