ข่าวสาร

เชียงใหม่ - แม่สอด

03-March-2019

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ราคาเริ่มต้นที่ 1890 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน

สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น ทั้งนี้วิสดอมแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง

เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของวิสดอมแอร์

ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลับสู่หน้าหลักข่าวสาร