ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว

โปรดอ่านเนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวสำหรับเที่ยวบินของคุณ หากคุณมีอาการป่วย หรือ หากคุณต้องการนำอุปกรณ์/เครื่องมือช่วยเคลื่อนไหวขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารสามารถสำรองบริการความช่วยเหลือพิเศษ (บริการเก้าอี้รถเข็น) เมื่อสำรองตั๋วหรือผ่านทางเว็ปไซต์ ก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากไม่แจ้งสายการบิน ท่านอาจไม่ได้รับบริการเก้าอี้รถเข็นเมื่อเดินทางถึงสนามบิน

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 053-904-880 (ให้บริการช่วงเวลา 06.00-20.00 น.) ก่อน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อให้เรามีข้อมูลมากเพียงพอเกี่ยวกับอาการและรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว/ของคุณ

เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวที่ไม่มีแบตเตอรี่

เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวที่ไม่มีแบตเตอรี่ (เช่น ไม้เท้า ) อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง คุณสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวได้จนถึงประตูเครื่องบิน/บันไดขึ้นเครื่อง และหลังจากนั้นพนักงานของเราจะนำเอาไปเก็บไว้ในห้องโดยสารหรือใต้ท้องเครื่อง เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินรถเข็นของคุณ และใช้รถเข็นที่เราจัดหาให้ เพราะบางประเทศอาจมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งไม่อนุญาตให้พนักงานยกของหนัก

รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่

สายการบินไม่อนุญาตขนส่ง รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์ จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เมื่อผู้โดยสารยืนยันเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้ โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือ พิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบิน อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดเพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

สายการบินอาจจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษเดินทางไปโดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วยเพื่อความปลอดภัยหรือผู้โดยสารที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพบนเครื่องบินหรือไม่สามารถที่จะเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้ามีความเสี่ยงที่ผิดปกติใด ๆ หรืออันตรายต่อผู้โดยสารหรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งใน แถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือความปลอดภัย สายการบิน จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้อง ความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสมและขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายหรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอยู่บนเปลในเที่ยวบินใด ๆ สายการบินจะไม่ปฏิเสธที่จะดำเนินขนส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือผู้โดยสาร ที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ยกเว้นในกรณีดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สายการบินจะยอมรับรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กรณีผู้โดยสารหูหนวก ตาบอดและเป็นใบ้

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือการสูญเสียการมองเห็น ( BLND )
- ทางสายการบินขอกำจัดไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อ 1 เที่ยวบิน
- ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
- ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางกับเด็กทารก
- ควรให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก่อนและออกจากเครื่องบินหลังสุด

สำหรับผู้โดยสารที่หูหนวกหรือบกพร่องทางการได้ยิน
- ผู้โดยสารที่เดินทางจำเป็นต้องมีผู้ติดตามมาด้วย ผู้ที่ติดตามมาด้วยจะต้องรับผิดชอบที่จะอธิบายคำแนะนำให้กับผู้โดยสารในระหว่างการบินและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
- ทางสายการบินจำกัด 2 ท่าน ต่อ 1เที่ยวบิน
- ควรให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก่อนและออกจากเครื่องบินหลังสุด

ผู้โดยสารจำกัดความสามารถในการพูด (ใบ้)
- สามารถเดินทางได้