ผู้โดยสารพิเศษ

ผู้โดยสารทุกท่านพิเศษเท่าเทียมกัน แต่เรามอบบริการพิเศษสุดแด่ผู้โดยสารที่พิเศษจริงๆ เท่านั้น

ฟรีค่าโดยสารสำหรับเด็กทารก อายุตั้งแต่แปด (8) วันถึงสอง (2) ปี หรือยี่สิบสี่ (24) เดือน นับถึงวันเดินทาง โดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่งคน ต่อเด็กทารกหนึ่งคนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน

ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง (UM)
สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางโดยลำพัง ยกเว้นแต่มีผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางด้วย

ผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางลำพัง (YPTA)
สายการบินฯ อนุญาตให้เด็กที่มีอายุ 12-16 ปี เดินทางโดยลำพังได้ในกรณีที่มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบแล้วก่อนการเช็คอินเท่านั้น

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์
ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยสายการบินมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้:

1.ผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ (รวม): ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินวิสดอม ณ เวลาที่ทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ ต่อสายการบินวิสดอม

2.อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 ถึง 34 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์)
- ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้
- ใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันอายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์ และเอกสารดังกล่าวจะต้องลงวันที่กำกับไว้ไม่เกินสิบห้า (15) วันนับถึงวันออกเดินทางเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าแล้วแต่กรณี
- ลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบินวิสดอม ณ เวลาที่ทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่เรียกร้องใดๆ ต่อสายการบินวิสดอม

3.อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น ต้องสำรองบริการล่วงหน้าเมื่อสำรองตั๋วก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากไม่แจ้งเรา ท่านอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษหรือเก้าอี้รถเข็นเมื่อเดินทางถึงสนามบิน และท่านจะถูกปฏิเสธการเดินทาง ยกเว้นหากกฎหมายกำหนด